«ܐܠܗܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Tags: Mobile edit Mobile web edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
== ܡܫܝܚܝܘܬܐ ==
ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘ [[ܬܠܝܬܝܘܬܐ]]. ܐܠܗܐ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ [[ܐܒܐ (ܐܠܗܐ)|ܐܒܐ]] ܫܡܝܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ. ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ [[ܝܫܘܥ]] [[ܡܫܝܚܐ]] ܗܘ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܝܟ [[ܒܪܐ (ܐܠܗܐ)|ܒܪܗ]] ܕܐܠܗܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܦ ܐܡܪܝܢ "'''ܡܪܝܐ'''" ܠܢܬܠܘܢܘܐܗܐ ܐܝܩܪܐܟܘܢܝܐ ܠܐܠܗܐ܀ܡܦܠܚ ܠܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ܀
 
== ܐܣܠܐܡ ==
Anonymous user