«ܒܗܪܐ ܣܘܪܝܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܡܬܢܐܢܝܬ.
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'ܒܗܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܓܠܬ̣ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܣܘܝܕ. ܐܫܬܬܐܣ ܒܫܢܬ 1979 ܒܝܕ ܩܢܛܪܘܢ ܕܚܘܕܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܣܘܝܕ. ܩܕܡ...')
 
(ܕܟܝܬ ܡܬܢܐܢܝܬ.)
 
'''ܒܗܪܐ ܣܘܪܝܝܐ''' ܐܝܬܘܗܝ([[ܠܫܢܐ ܡܓܠܬ̣ܐܣܘܝܕܝܐ|ܣܘܝܕܐܝܬ]] Syrianska riksförbundet) ܗܝ [[ܡܓܠܬܐ]] ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܣܘܝܕܒ[[ܣܘܝܕ]]. ܐܫܬܬܐܣܐܫܬܬܐܣܬ ܗܘܬ ܒܫܢܬ 1979 ܒܝܕܡܢ [[ܩܢܛܪܘܢ ܕܚܘܕܪܐ ܣܘܪܝܝܐ|ܩܢܛܪܘܢ ܕܚܘܕܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܣܘܝܕ]]. ܩܕܡ ܒܠܚܘܕ ܡܛܒܥܬ ܒܘܪܩܐ ܐܠܐ ܟܢ ܛܒܝܥ ܐܦ ܕܝܓܝܬܠܝܐܕܝܓܝܛܠܝܐ 2009 ܒܢܘܠܐܒ[[ܐܢܛܪܢܛ|ܢܘܠܐ]]. ܗܫܐ ܡܦܪܣ ܒܠܫ̈ܢܐ ܣܘܝܕܝܐ ܘܐܢܓܠܝܐ ܐܠܐ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬܝܗܕܐܝܬܝܗ̇ ܗ̱ܘܐܗܘܐ ܒܘܪܩܐ ܦܪܝܣ ܗ̱ܘܐܗܘܐ ܐܦ ܥܪܒܐܝܬ̣ܥܪܒܐܝܬ ܘܬܘܪܟܝܐܘܛܘܪܩܝܐ ܘܣܘܪܝܐܝܬ̣.ܘܣܘܪܝܐܝܬ܀<ref>http://www.bahro.nu/sv/ombahro/</ref>
 
==ܡܒܘܥ̈ܐ==