«ܢܒܘ ܚܘܕܘܪܝ ܐܘܨܘܪ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܬܪܨܬ ܠܨܘܝܒܐ.
(334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܢܒܘ ܚܘܕܘܪܝ ܐܘܨܘܪ ܠ ܢܒܘܟܕ݂ܢܨܪ: ܫܡܗ ܬܪܝܨܐ ܣܘܪܝܐܝܬ.)
Tag: New redirect
 
ܙ (ܬܪܨܬ ܠܨܘܝܒܐ.)
Tag: Redirect target changed
 
#ܨܘܝܒܐ [[ܢܒܘܟܕ݂ܢܨܪܢܒܘܟܕܢܨܪ]]