ܙܘܙܐ

ܙܘܙܐ ܐܘ ܟܣܦܐ ܗܘ ܚܕܢܝܐ ܕܬܚܠܦܬܐ ܬܐܓܘܪܝܬܐ. ܐܬܚܫܚ ܙܘܙܐ ܠܙܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ܀

ܙܘܙܐ ܥܬܝܩܐ

ܐܦ ܚܙܝEdit

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܘܼܙܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙ̈ܘܼܙܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܽܘܙܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܽܘ̈ܙܶܐ)