ܙܘܙܐ ܐܘ ܟܣܦܐ ܗܘ ܚܕܢܝܐ ܕܬܚܠܦܬܐ ܬܐܓܘܪܝܬܐ. ܐܬܚܫܚ ܙܘܙܐ ܠܙܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ܀

ܙܘܙܐ ܥܬܝܩܐ

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܘܼܙܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙ̈ܘܼܙܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܽܘܙܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܽܘ̈ܙܶܐ)