ܚܟܐ ܐܘ ܚܢܟܐ ܐܘ ܚܘܢܟܐ ܗܝ ܐܓܪܐ ܕܦܘܡܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ܂ ܗܝ ܒܝܢܬ ܚܠܠܐ ܕܢܚܝܪܐ ܠܚܠܠܐ ܕܦܘܡܐ܂ ܐܝܬ ܬܪܬܝܢ ܡܢܘܬ̈ܐ ܕܚܟܐ: ܚܟܐ ܩܫܝܬܐ ܘܚܟܐ ܪܟܝܟܬܐ܀

ܚܢܟܐ (ܒܥܠܝܬܐ ܕܦܘܡܐ)
ܚܢܟܐ ܕܐܢܫܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܸܟܵܐ . ܚܸܢܟ݂ܵܐ . ܚܘܼܢܟ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܸܟܹ̈ܐ . ܚܸܢܟ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܶܟܳܐ . ܚܶܢܟ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܶܟ̈ܶܐ . ܚܶܢ̈ܟ̥ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ