ܚܡܪܐ (ܫܬܝܐ)

ܚܡܪܐ ܗܘ ܥܨܪܐ ܐܘ ܚܡܝܥܐ ܐܘ ܫܚܠܐ ܕܡܬܩܢ ܡܢ ܥܢܒ̈ܐ ܐܘ ܡܢ ܐܦܫܬ̈ܐ܀

ܟܣܐ ܕܚܡܪܐ ܣܘܡܩܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܡܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܡܪܹ̈ܐ . ܚܲܡܪ̈ܵܢܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܡܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܡܪ̈ܶܐ . ܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ)