ܚܣܚܘܣܐ ܐܘ ܟܬܟܘܬܐ ܐܘ ܟܘܣܟܣܐ (ܣܘܕܐܝܬ ܩܪܛܢܝܬܐ) ܗܘ ܩܪܘܛܐ ܚܘܪܐ ܡܬܡܬܚܢܐ ܕܒܨܝܪ ܗܘ ܒܩܫܝܘܬܐ ܡܢ ܓܪܡܐ ܘܟܪܝܟ ܗܘ ܠܓܪ̈ܡܐ ܥܝܕܐܝܬ܀

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܣܚܘܼܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܣܚܘܼܣܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܣܚܽܘܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܣܚܽܘ̈ܣܶܐ)