ܚܣܟܗ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܚܣܟܗ (ܥܪܒܐܝܬ حسكة) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܕܬܫܥܝܢ ܟܝܠܘܡܛܪ̈ܝܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܕܩܡܫܠܝ. ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܣܟܗ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܣܟܗ܀

ܚܣܟܗ ܒܣܘܪܝܐ

ܐܝܬ ܒܚܣܟܗ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܬܘܒ ܩܢܛܪܘܢܐ ܠܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܠܚܘܕܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܡܝܐ ܘܬܘܒ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܓܒܐ ܕܒܥܬ܀

ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܚܝܝܢ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܣܟܗ ܡܡܠܠܝܢ ܒܠܥܙܐ ܡܥܪܒܝܐ ܘܡܕܢܚܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ