ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܥܙ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܡܬܝܕܥ ܒܦܪܥܐ ܐܪܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܛܘܪ ܥܒܕ̈ܝܢ ܒܛܘܪܩܝܐ܆ ܘܬܘܒ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܕܝܘܡܢ ܐܝܟ ܩܡܫܠܝ ܘܐܝܟ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܐܝܟ ܚܣܟܗ ܘܐܝܟ ܚܒܘܪ܆ ܘܬܘܒ ܒܥܝܪܐܩ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܦܩܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܒܪܛܠܐ ܘܕܐܠܩܘܫ ܘܕܒܓܕܝܕܐ ܘܕܣܛܪ܆ ܘܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ܆ ܘܬܘܒ ܒܐܘܪܡܝܐ ܒܐܝܪܐܢ ܘܣܛܪ.

ܣܘܪܝܝܐ
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
Syriac - Estrangelo Nisibin Calligraphy.png
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܬܟܬܒ ܒܣܪܛܐ ܐܣܛܪܢܓܠܐ
ܪܬܡܐ /lɛʃːɑːnɑː surjɑːjɑː/
ܡܬܡܠܠ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܣܘܪܝܐ
ܐܘܡܬܐ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܡ̈ܠܠܐ ܐܡܗܝ̈ܐ ܡ̈ܠܠܐ
ܓܢܣܐ ܕܠܫܢܐ
ܟܬܒܐ ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ
ܪܡܙ̈ܐ ܕISO
ISO 639-2 syc
ISO 639-3 syrܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
Syriac distribution.svg

██ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܪܘܫܡܢܐ ܕܒܨܝܪ̈ܝܐ.

██ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܬܡܠܠ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ.

ܚ · ܕ · ܫ

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܡܕ̈ܢܚܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ (ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ) ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܐܝܟ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܗܢܕܘ ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܕܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ ܡܪ̈ܘܢܝܐ܇ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܠܡ ܣܘܪܝܝܐ ܠܫܢܐ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܠܐ ܥܕ ܐܢܫ ܒܗ ܢܡܠܠ ܐܘ ܢܟܬܖܒ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܬܝܪܐܝܬ ܕܡܢ ܛܘܪ ܥܒܕ̈ܝܢ ܕܒܗ ܡܡܠܠܝܢ ܘܟܬܒܝܢ ܐܬܬܘܝܘ ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܥܠ ܦܘܕܐ ܕܐܡܪܘ܀

ܫܪܫܐ ܕܫܡܐEdit

ܣܓܝ ܐܩܕ̈ܝܡܝܐ ܐܘܝܘ ܕܪܬܡܐ ܣܘܪܝܢܝܐ ܘܗܘ ܐܝܬܐ ܣܘܪܝܐ ܐܬܩܪܝܬ ܡܢ ܝܘܢܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܠܐܫܘܪ̈ܝܐ ܟܕ ܐܛܠܩܘ ܠܐܠܦ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ (Ασσυρία، ܐܣܘܪܝܐ) ܠܗܘܬ (Συρία، ܣܘܪܝܐ) ܘܗܝܪܘܕܘܛܘܣ ܐܦܠܚ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܐ ܐܘ "ܣܝܪܝܐ" ܒܟܬܒ̈ܬܗ ܟܠ ܐܝܡܢ ܕܟܬܒ ܥܠ ܡܢܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܡܢ ܐܡܒܪܛܘܪܝܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܒܬܪܟܝܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܟܠ ܕܘܟܐ ܥܠܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ.

ܘܐܬܚܙܝܬ ܗܘܬ ܟܐܦܐ ܥܬܝܩܬܐ ܟܬܝܒܬܐ ܒܬܪ̈ܝܢ ܠܫܢ̈ܝܢ ܒܬܝܡܢܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܘܐܬܚܘܝܬ ܗܘܬ ܟܐܦܐ ܥܡ ܬܘܪܓܡܐ ܕܪܬܡܐ ܕܐܫܘܪ ܒܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ ܠܣܘܪܝܐ ܒܠܫܢܐ ܠܘܒܝܐ܀

ܡܢܝ̈ܢܐ ܣܘܪܝܝ̈ܐEdit

ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܬܦܠܚ̈ܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܘܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡ̈ܝܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ. ܘܡܓܫܡܢ̈ܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܗܢܘܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܡܢܝܢ̈ܝܢ ܡܢ ܚܕ ܥܕ ܬܫܥܡܐܐ. ܘܗܟܢܐ ܢܡܨܐ ܡܟܬܒ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܚܕ ܥܕ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܒܐܬܘ݀̈ܬܐ ܚܕ ܠܟܠ ܣܕܪܐ ܘܟܠ ܐܝܡܢ ܢܘܣܦ ܛܦܐ ܠܥܠ ܡܢ ܚܕܐ ܐܬܘ ܡܪܒܢ ܛܝܡܐ ܕܝܠܛ ܒܥܣܪ ܓܗ̈ܝܢ܀

ܡܢܝܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
(ܡܕܢܚܝܐ \ ܡܥܪܒܝܐ)
ܡܢܝܢܐ ܒܪܩܘܠܗ ܣܘܪܝܝܐ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
(ܡܕܢܚܝܐ \ ܡܥܪܒܝܐ)
ܡܢܝܢܐ ܒܪܩܘܠܗ ܣܘܪܝܝܐ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
(ܡܕܢܚܝܐ \ ܡܥܪܒܝܐ)
ܡܢܝܢܐ ܟܬܒܬܐ ܡܢܝܢܐ ܟܬܒܬܐ ܡܢܝܢܐ ܟܬܒܬܐ
1 ܐ ܚܕ ܚܕ \ ܚܐܕ 10 ܝ ܥܣܪܐ ܥܣܪܐ \ ܥܣܪܘ 100 ܩ ܡܐܐ ܡܐܐ \ ܡܘ
2 ܒ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ 20 ܟ ܥܣܪܝܢ ܥܣܪܝܢ 200 ܪ ܡܐܬܝܢ ܡܐܬܝܢ/ܡܘܬܝܢ
3 ܓ ܬܠܬܐ ܬܠܬܐ \ ܬܠܘܬܘ 30‫ ܠ ܬܠܬܝܢ ܬܠܬܝܢ \ ܬܠܘܬܝ 300‫ ܫ ܬܠܬܡܐܐ ܬܠܬܡܐܐ \ ܬܠܬܡܘ
4 ܕ ܐܪܒܥܐ ܐܪܒܥܐ \ ܐܪܒܥܘ 40 ܡ ܐܪܒܥܝܢ ܐܪܒܥܝܢ 400 ܬ ܐܪܒܥܡܐܐ ܐܪܒܥܡܐܐ \ ܐܪܒܥܡܘ
5 ܗ ܚܡܫܐ ܚܡܫܐ \ܚܡܫܘ 50 ܢ ܚܡܫܝܢ ܚܡܫܝܢ 500 ܢܿ (ܬܩ‬) ܚܡܫܡܐܐ ܚܡܫܡܐܐ \ ܚܡܫܡܘ
6 ܘ ܫܬܐ ܫܬܐ \ܫܬܘ ‫60 ܣ ܫܬܝܢ ܫܬܝܢ ‫‫600‬‬ ܣܿ (ܬܪ) ܫܬܡܐܐ ܫܬܡܐܐ \ܫܬܡܘ
7 ܙ ܫܒܥܐ ܫܒܥܐ \ ܫܒܥܘ ‫70‬ ܥ ܫܒܥܝܢ ܫܒܥܝܢ ‫‫700‬‬ ܥܿ (ܬܫ) ܫܒܥܡܐܐ ܫܒܥܡܐܐ \ܫܒܥܡܘ
8 ܚ ܬܡܢܝܐ ܬܡܢܝܐ \ ܬܡܢܝܘ ‫80‬ ܦ ܬܡܢܝܢ ܬܡܢܝܢ \ ܬܡܘܢܝܢ 800 ܦܿ (‫‫ܬܬ‬‬) ܬܡܢܡܐܐ ܬܡܢܡܐ \ ܬܡܢܡܘ
9 ܛ ܬܫܥܐ ܬܫܥܐ \ ܬܫܥܘ ‫90 ܨ ܬܫܥܝܢ ܬܫܥܝܢ 900 ܨܿ (ܬܩ‬) ܬܫܥܡܐܐ ܬܫܥܡܐܐ \ ܬܫܥܡܘ

ܘܐܝܬ ܝܬܝܪ ܐܘܪܚܬ̈ܐ ܡܬܦܠܚ ܒܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܠܟܬܒܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܪܒܐ ܡܢ 999 ܘܐܝܕܝܥܐ ܗܢܘܢ:

1,000
10,000
100,000
ܐ݂ ܐܘܐܿ
ܐ
ܐ݈݇
ܐܠܦܐ \ ܐܠܦܘ
ܪܒ
ܡܐ ܐܠܦܝܢ \ ܡܘ ܐܠܦܝܢ

ܐܦ ܚܙܝEdit