ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܥܙ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܡܬܝܕܥ ܒܦܪܥܐ ܐܪܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܛܘܪ ܥܒܕ̈ܝܢ ܒܛܘܪܩܝܐ܆ ܘܬܘܒ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܕܝܘܡܢ ܐܝܟ ܩܡܫܠܝ ܘܐܝܟ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܐܝܟ ܚܣܟܗ ܘܐܝܟ ܚܒܘܪ܆ ܘܬܘܒ ܒܥܝܪܐܩ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܦܩܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܒܪܛܠܐ ܘܕܐܠܩܘܫ ܘܕܒܓܕܝܕܐ ܘܕܣܛܪ܆ ܘܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ܆ ܘܬܘܒ ܒܐܘܪܡܝܐ ܒܐܝܪܐܢ ܘܣܛܪ.

ܣܘܪܝܝܐ
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܬܟܬܒ ܒܣܪܛܐ ܐܣܛܪܢܓܠܐ
ܪܬܡܐ /lɛʃːɑːnɑː surjɑːjɑː/
ܡܬܡܠܠ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܣܘܪܝܐ
ܐܘܡܬܐ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܡ̈ܠܠܐ ܐܡܗܝ̈ܐ ܡ̈ܠܠܐ
ܓܢܣܐ ܕܠܫܢܐ
ܟܬܒܐ ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ
ܪܡܙ̈ܐ ܕISO
ISO 639-2 syc
ISO 639-3 syrܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܚ · ܕ · ܫ

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܡܕ̈ܢܚܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ (ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ) ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܐܝܟ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܗܢܕܘ ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܕܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ ܡܪ̈ܘܢܝܐ܇ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܠܡ ܣܘܪܝܝܐ ܠܫܢܐ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܠܐ ܥܕ ܐܢܫ ܒܗ ܢܡܠܠ ܐܘ ܢܟܬܖܒ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܬܝܪܐܝܬ ܕܡܢ ܛܘܪ ܥܒܕ̈ܝܢ ܕܒܗ ܡܡܠܠܝܢ ܘܟܬܒܝܢ ܐܬܬܘܝܘ ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܥܠ ܦܘܕܐ ܕܐܡܪܘ܀

ܫܪܫܐ ܕܫܡܐ

ܫܚܠܦ

ܣܓܝ ܐܩܕ̈ܝܡܝܐ ܐܘܝܘ ܕܪܬܡܐ ܣܘܪܝܢܝܐ ܘܗܘ ܐܝܬܐ ܣܘܪܝܐ ܐܬܩܪܝܬ ܡܢ ܝܘܢܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܠܐܫܘܪ̈ܝܐ ܟܕ ܐܛܠܩܘ ܠܐܠܦ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ (Ασσυρία، ܐܣܘܪܝܐ) ܠܗܘܬ (Συρία، ܣܘܪܝܐ) ܘܗܝܪܘܕܘܛܘܣ ܐܦܠܚ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܐ ܐܘ "ܣܝܪܝܐ" ܒܟܬܒ̈ܬܗ ܟܠ ܐܝܡܢ ܕܟܬܒ ܥܠ ܡܢܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܡܢ ܐܡܒܪܛܘܪܝܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܒܬܪܟܝܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܟܠ ܕܘܟܐ ܥܠܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ.

ܘܐܬܚܙܝܬ ܗܘܬ ܟܐܦܐ ܥܬܝܩܬܐ ܟܬܝܒܬܐ ܒܬܪ̈ܝܢ ܠܫܢ̈ܝܢ ܒܬܝܡܢܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܘܐܬܚܘܝܬ ܗܘܬ ܟܐܦܐ ܥܡ ܬܘܪܓܡܐ ܕܪܬܡܐ ܕܐܫܘܪ ܒܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ ܠܣܘܪܝܐ ܒܠܫܢܐ ܠܘܒܝܐ܀

ܡܢܝ̈ܢܐ ܣܘܪܝܝ̈ܐ

ܫܚܠܦ

ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܬܦܠܚ̈ܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܘܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡ̈ܝܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ. ܘܡܓܫܡܢ̈ܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܗܢܘܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܡܢܝܢ̈ܝܢ ܡܢ ܚܕ ܥܕ ܬܫܥܡܐܐ. ܘܗܟܢܐ ܢܡܨܐ ܡܟܬܒ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܚܕ ܥܕ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܒܐܬܘ݀̈ܬܐ ܚܕ ܠܟܠ ܣܕܪܐ ܘܟܠ ܐܝܡܢ ܢܘܣܦ ܛܦܐ ܠܥܠ ܡܢ ܚܕܐ ܐܬܘ ܡܪܒܢ ܛܝܡܐ ܕܝܠܛ ܒܥܣܪ ܓܗ̈ܝܢ܀

ܡܢܝܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
(ܡܕܢܚܝܐ \ ܡܥܪܒܝܐ)
ܡܢܝܢܐ ܒܪܩܘܠܗ ܣܘܪܝܝܐ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
(ܡܕܢܚܝܐ \ ܡܥܪܒܝܐ)
ܡܢܝܢܐ ܒܪܩܘܠܗ ܣܘܪܝܝܐ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
(ܡܕܢܚܝܐ \ ܡܥܪܒܝܐ)
ܡܢܝܢܐ ܟܬܒܬܐ ܡܢܝܢܐ ܟܬܒܬܐ ܡܢܝܢܐ ܟܬܒܬܐ
1 ܐ ܚܕ ܚܲܕ݂/ܚܱܕ݂ 10 ܝ ܥܣܪܐ ܥܸܣܪܵܐ/ܥܶܣܪܳܐ 100 ܩ ܡܐܐ ܡܐܐ
2 ܒ ܬܪܝܢ ܬܪܹܝܢ/ܬܪܶܝܢ 20 ܟ ܥܣܪܝܢ ܥܸܣܪܝܼܢ/ܥܶܣܪܺܝܢ 200 ܪ ܡܐܬܝܢ ܡܐܬܝܢ
3 ܓ ܬܠܬܐ ܬܠܵܬ݂ܵܐ/ܬܠܴܬ݂ܴܐ 30‫ ܠ ܬܠܬܝܢ ܬܠܵܬ݂ܝܼܢ/ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ 300‫ ܫ ܬܠܬܡܐܐ ܬܠܬܡܐܐ
4 ܕ ܐܪܒܥܐ ܐܲܪܒܥܵܐ/ܐܱܪܒܥܴܐ 40 ܡ ܐܪܒܥܝܢ ܐܲܪܒܥܝܼܢ/ܐܱܪܒܥܺܝܢ 400 ܬ ܐܪܒܥܡܐܐ ܐܪܒܥܡܐܐ
5 ܗ ܚܡܫܐ ܚܲܡܫܵܐ/ܚܱܡܫܴܐ 50 ܢ ܚܡܫܝܢ ܚܲܡܫܝܼܢ/ܚܱܡܫܺܝܢ 500 ܢܿ (ܬܩ‬) ܚܡܫܡܐܐ ܚܡܫܡܐܐ
6 ܘ ܫܬܐ ܫܬܵܐ/ܫܬܴܐ ‫60 ܣ ܫܬܝܢ ܫܬܝܼܢ/ܫܬܺܝܢ ‫‫600‬‬ ܣܿ (ܬܪ) ܫܬܡܐܐ ܫܬܡܐܐ
7 ܙ ܫܒܥܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ/ܫܱܒ݂ܥܴܐ ‫70‬ ܥ ܫܒܥܝܢ ܫܲܒ݂ܥܝܼܢ/ܫܱܒ݂ܥܺܝܢ ‫‫700‬‬ ܥܿ (ܬܫ) ܫܒܥܡܐܐ ܫܒܥܡܐܐ
8 ܚ ܬܡܢܝܐ ܬܡܵܢܝܵܐ/ܬܡܴܢܝܴܐ ‫80‬ ܦ ܬܡܢܝܢ ܬܡܢܵܝܼܢ/ܬܡܳܢܺܝܢ 800 ܦܿ (‫‫ܬܬ‬‬) ܬܡܢܡܐܐ ܬܡܢܡܐ
9 ܛ ܬܫܥܐ ܬܸܫܥܵܐ/ܬܶܫܥܳܐ ‫90 ܨ ܬܫܥܝܢ ܬܸܫܥܝܼܢ/ܬܶܫܥܺܝܢ 900 ܨܿ (ܬܩ‬) ܬܫܥܡܐܐ ܬܫܥܡܐܐ

ܘܐܝܬ ܝܬܝܪ ܐܘܪܚܬ̈ܐ ܡܬܦܠܚ ܒܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܠܟܬܒܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܪܒܐ ܡܢ 999 ܘܐܝܕܝܥܐ ܗܢܘܢ:

1,000
10,000
100,000
ܐ݂ ܐܘ ܐܿ
ܐ
ܐ݈݇
ܐܠܦܐ
ܪܒܘܬܐ
ܡܐ ܐܠܦܝܢ

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ