ܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܐܘ ܛܘܪܐ ܕܡܘܫܐ (ܥܪܒܐܝܬ: طور سيناء ܐܘ جبل موسى܆ ܥܒܪܐܝܬ: הר סיני) ܗܘ ܛܘܪܐ ܕܢܦܘܠ ܒܕܡܘܬ ܓܙܪܬܐ ܕܣܝܢܝ (ܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ) ܒܡܕܢܚܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܒܬܘܕ̈ܝܬܐ ܐܒܪ̈ܗܡܝܬܐ ܥܠ ܗܢܐ ܛܘܪܐ ܝܗܒ ܐܠܗܐ ܥܣܪܐ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܠܡܘܫܐ ܢܒܝܐ܀

ܕܘܟܬܐ ܕܛܘܪܣܝܢܝ ܥܠ ܕܡܘܬ ܓܙܪܬܐ ܕܣܝܢܝ