ܛܝܙܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܝܙ̈ܐ) ܐܘ ܛܝܙܬܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܝܙ̈ܬܐ ܐܘ ܛܝܙ̈ܝܬܐ) ܗܘ/ܗܝ ܦܬܚܐ ܒܪܝܐ ܕܫܘܪܡܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܛܝܙܐ (sphincter) ܘܕܫܘܪܡܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܝܼܙܵܐ ܐܘ ܛܝܼܙܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܝܼܙܹ̈ܐ ܐܘ ܛܝܼܙ̈ܵܬ݂ܵܐ ܐܘ ܛܝܼܙ̈ܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܺܝܙܳܐ ܐܘ ܛܺܝܙܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܺܝܙ̈ܶܐ ܐܘ ܛܺܝܙ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܘ ܛܺܝܙ̈ܝܳܬ݂ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ