ܘܝܩܝܡܝܕܝܐ ܩܘܡܡܘܢܣ

ܘܝܩܝܡܝܕܝܐ ܩܘܡܡܘܢܣ (ܐܢܓܠܐܝܬ: Wikimedia Commons) ܗܘ ܪܫܝܦܐ ܕܬܪ̈ܡܝܬܐ ܕܘܝܩܝܡܝܕܝܐ. ܐܝܬ ܒܗ ܨܘܪ̈ܬܐ ܘܩܠ̈ܐ ܘܠܦܦ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܛܘܦܣܐ ܕܘܝܩܝܡܝܕܝܐ ܩܘܡܡܘܢܣ

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ

ܫܚܠܦ