ܝܡܬܐ ܕܡܝܫܝܓܢ

ܝܡܬܐ ܕܡܝܫܝܓܢ (ܐܢܓܠܐܝܬ: Lake Michigan) ܗܝ ܚܕܐ ܝܡܐ ܕܚܡܫ ܝܡܡ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ܀

ܝܡܬܐ ܕܡܝܫܝܓܢ ܘܝܡܡ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ