ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ

ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ (English) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܘܐܘܣܛܪܠܝܐ ܘܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܩܢܕܐ. ܗܘܝܘ ܡܢ ܠܫܢܐ ܝܬܝܪ ܦܪ̈ܝܣܐ ܒܝܢܬ ܐܢܫ̈ܐ ܒܥܠܡܐ ܗܘܐ ܡܦܠܚܐ ܒܓܝܓܠܐ ܦܪܝܫܬܐ ܘܗܘܝܘ ܦܪܝܣܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒ݀̈ܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܒܪܝܛܢܝܬܐ ܕܫܠܛܬ ܠܦܢܝܬܐ ܪܒܬܐ ܒܥܠܡܐ ܠܕܪܓܐ ܐܬܩܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܠܐ ܥܪܒܬ ܫܡܫܐ ܥܠܝܗ̇܀

ܕ̈ܘܟܝܬܐ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟܐ ܢܬܡܠܠ ܐܢܓܠܝܐ