ܝܥܩܘܒ ܐܘܓܝܢ ܡܢܢܐ

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܘܓܝܢ ܡܢܢܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܒܝܬ ܩܘܦܐ ܒܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܫܢܬ 1867 ܡ. ܐܬܬܣܝܡ ܩܫܝܫܐ ܒܣܝܩܘܡ 15 ܐܒ 1889 ܘܟܢ ܐܬܬܣܝܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܒܫܢܬ 1902ܥܕܡܐ ܠܥܢܕܗ ܒܫܢܬ 1928܀

ܣܝܡ̈ܐEdit