ܡܘܨܠ (ܥܪܒܐܝܬ: الموصل܄ ܟܘܪܕܐܝܬ: مووسل܄ ܛܘܪܩܐܝܬ: Musul) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܥܝܪܐܩ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܪܒܝ ܡܥܪܒ ܒܓܕܐܕ܂ ܬܦܘܠ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܘܐܝܬ ܚܡܫܐ ܓܫܪ̈ܐ ܕܐܣܪ̈ܝܢ ܒܝܬ ܬܪܬܝܢ ܐܝܕ̈ܝ ܢܗܪܐ܂ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 1,750,000 ܥܡܘܪ̈ܐ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ܀

ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܥܡ ܓܫܪܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܨܠ