ܝܩܕ̈ܐ ܗܘ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܚܒܫ ܚܝܠܐ. ܘܠܡܦܩܬܗ ܒܬܪܟܝܢ ܠܥܒܕܐ ܫܘܓܠ̈ܐ ܡܝܟܐܢܝܟܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܗܘܐ ܡܫܘܠܛܢܬܐ. ܘܐܝܬ ܣܓܝ ܛܓܡ̈ܐ ܕܝܩܕܐ ܕܡܬܦܠܚ ܒܒܢܝܢܫܐ ܐܝܟ ܢܦܛܐ ܘ ܓܝܣܐ ܘ ܫܚܘܪܐ.

ܩܝܣܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܝܩܕ̈ܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܬܦܠܚ ܒܒܪܢܫܐ ܘܙܠ ܚܫܒ ܡܒܘܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܝܠܐ ܒܣܓ ܐܬܪܘܬܐ ܕܬܝܒܠ.