ܢܦܛܐ ܐܘ ܙܦܬܐ ܐܘ ܦܛܪܘܠܝܘܡ ܗܘ ܕܝܘܒܐ ܐܘ ܡܫܚܐ ܚܦܪܝܐ ܕܡܫܬܠܗܒ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܐܦ ܡܬܩܪܐ ܕܗܒܐ ܐܘܟܡܐ܀

ܒܐܪܐ ܕܢܦܛܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܸܦ̮ܛܵܐ . ܢܲܦ̮ܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܶܦܛܳܐ . ܢܰܦܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)