ܝܪܚܐ ܗܘ ܚܕܢܝܐ ܕܙܒܢܐ. ܒܚܕ ܝܪܚ ܐܝܬ ܒܝܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡ. ܐܝܬ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܝܢ ܒܚܕܐ ܫܢܐ܀

ܝܪ̈ܚܐ ܫܚܠܦ

ܫܡܗ̈ܐ ܕܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ ܕܣܘܪܓܕܐ ܣܘܪܝܐܝܬ ܐܢܘܢ:

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܝܲܪܚܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܝܲܪ̈ܚܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܝܰܪܚܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܝܰܪ̈ܚܶܐ)