ܫܒܛ ܗܘ ܝܪܚܐ ܬܪܝܢܐ ܕܫܢܬܐ ܒܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ܂ ܫܒܛ ܐܝܬ ܒܗ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܝܘܡܬ̈ܐ ܒܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܝܘܡܬ̈ܐ ܒܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ܀


ܝܪ̈ܚܐ ܕܫܢܬܐ
ܟܢܘܢ ܒ · ܫܒܛ · ܐܕܪ · ܢܝܣܢ · ܐܝܪ · ܚܙܝܪܢ · ܬܡܘܙ · ܐܒ · ܐܝܠܘܠ · ܬܫܪܝܢ ܐ · ܬܫܪܝܢ ܒ · ܟܢܘܢ ܐ