ܟܘܘܝܬ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܟܘܘܝܬ (ܥܪܒܐܝܬ: مدينة الكويت) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܘܝܬ. ܐܝܬ 32.000 ܐܢܫܝ̈ܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܟܘܘܝܬ ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܫܢܬ 2005܀

ܟܘܘܝܬ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ

ܡܕܝܢܬܐ ܕܟܘܘܝܬ ܫܟܝܚܬܐ ܥܠ ܝܕ ܕܥܘܒܐ ܕܦܪܣ. ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܐܬܪܗ̇܀

ܐܦ ܚܙܝEdit