ܟܘܪܣܝܐ

ܟܘܪܣܝܐ ܗܘ ܩܛܥܐ ܕܟܪ̈ܦܬܐ ܕܥܒܝܕܐ ܒܣܘܓܐܐ ܡܢ ܩܝܣܐ ܘܝܬܒܝܢ ܐܢܫ̈ܐ ܥܠܘܗܝ܀

Chair.jpg

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܘܼܪܣܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܽܘܪܣܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬ̥ܳܐ)