ܟܪ̈ܦܬܐ ܚܫܚܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܣܬܡܟ ܓܘܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܟܘܪܣܝܐ ܘܛܒܠܝܬܐ ܘܫܪܟܐ܀

ܛܒܠܝܬܐ ܥܡ ܬܪܝܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܪܵܦܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܪ̈ܵܦܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܪܳܦܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܪ̈ܳܦܳܬ̥ܳܐ)