ܟܝܣܐ ܕܐܫܟܐ

ܟܝܣܐ ܕܐܫܟ̈ܐ ܩܪܡܐ ܕܓܠܕܐ ܕܩܪܝܡ ܐܫܟ̈ܐ܀

ܟܝܣܐ ܕܐܫܟܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܝܼܣܵܐ ܕܐܸܫܟܹ̈ܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܝܼܣܹ̈ܐ ܕܐܸܫܟܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܺܝܣܳܐ ܕܐܶܫܟ̈ܶܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܺܝܣ̈ܶܐ ܕܐܶܫܟ̈ܶܐ)