ܐܫܟܐ

ܐܫܟܐ ܐܘ ܐܫܟܬܐ ܐܘ ܦܚܠܐ ܐܘ ܦܚܠܬܐ ܗܝ ܗܕܡܐ ܐܘ ܡܢܬܐ ܡܦܪܝܢܬܐ ܐܘ ܡܘܠܕܢܝܬܐ ܒܚܝܘܬ̈ܐ ܕܐܦܪܝ ܢܘܛܦܬ̈ܐ ܕܓܒܪܐ܀

ܐܫܟܐ ܕܒܪܢܫܐ (Testicle)

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܫܟܵܐ . ܐܸܫܟܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܫ̈ܟܹܐ . ܐܸܫܟ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܫܟܳܐ . ܐܶܫܟܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܫ̈ܟܶܐ . ܐܶܫ̈ܟܳܬ̥ܳܐ)