ܟܣܬܐ ܗܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܣܝܡ ܠܚܝܘ̈ܬܐ ܠܡܐܟܘܠܬܗ ܐܝܟ ܬܒܢܐ ܘܣܥܪ̈ܐ܀

ܚܝܘܬܐ ܐܟܠܝܢ ܟܣܬܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܸܣܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܸܣ̈ܵܬ݂ܵܐ . ܟܸܣܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܶܣܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܶܣ̈ܳܬ̥ܳܐ . ܟܶܣ̈ܶܐ)