ܟܦܣܐ

ܟܦܣܐ ܐܘ ܐܘܪܚܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܘ ܕܘܒܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܘ ܕܘܝܒܐ ܕܢܫ̈ܐ ܗܘ ܪܕܝܐ ܕܕܡܐ ܕܪܕܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܝܪܚܢܐܝܬ ܐܘ ܟܠ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܝܘܡܬ̈ܐ܀

ܕܘܪܬܐ ܟܦܣܢܝܬܐ ܕܐܢܬܬܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܸܦ̮ܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܶܦܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)