ܟܪܟ ܣܠܘܟ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܟܪܟ ܕܒܝܬ ܣܠܘܟ ܐܘ ܟܪܟ ܣܠܘܟ ܐܘ ܟܪܟܘܟ (ܥܪܒܐܝܬ كركوك܆ ܟܘܪܕܐܝܬ Kerkûk) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܟ ܣܠܘܟ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ. ܐܬܐ ܫܡܐ ܕܟܪܟܘܟ ܡܢ ܫܡܐ ܕܟܪܟ ܣܠܘܟ ܫܡܐ ܥܬܝܩܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܒܝܬ ܓܪܡܝ ܒܙܒܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

ܟܪܟܘܟ ܒܥܝܪܐܩ

ܡܒܘܥ̈ܐ

ܫܚܠܦ