ܟܪܟ ܣܠܘܟ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܟ ܣܠܘܟ ܐܘ ܟܪܟܘܟ (ܥܪܒܝܐ: محافظة كركوك܄ ܟܘܪܕܝܐ: Kerkûk) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ، ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 900,000 ܐܢܫ̈ܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܟ ܣܠܘܟ. ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܥܬܝܪܬܐ ܒܢܦܛܐ. ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܟ ܣܠܘܟ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܟܪܟ ܣܠܘܟ.

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܟܘܟ


ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܥܝܪܐܩ
ܐܢܒܐܪ | ܐܪܒܝܠ | ܒܒܠ | ܒܓܕܐܕ | ܒܨܪܐ | ܕܝ ܩܐܪ | ܕܝܐܠܐ | ܘܐܣܛ | ܟܪܒܠܐܐ | ܟܪܟ ܣܠܘܟ | ܡܘܬܢܐ | ܡܝܫܢ | ܢܓܦ | ܢܘܗܕܪܐ | ܢܝܢܘܐ | ܣܘܠܝܡܐܢܝܐ | ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ | ܩܐܕܣܝܐ