ܟܬܒܐ ܐܘ ܣܦܪܐ ܐܘ ܣܝܡܐ ܗܘ ܟܢܘܫܝܐ ܕܛܪܦܐ ܐܘ ܡܓܠܐ ܕܡܕܒܩܝܢ ܒܚܕܕ̈ܐ ܘܟܬܝܒܝܢ ܒܐܝܕܐ ܐܘ ܛܒܝܥܝܢ܀

ܟܬܒܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܬ݂ܵܒܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܬ̥ܳܒ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܬ̥ܳܒ̥̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ