ܟܬܦܐ

ܟܬܦܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܬܦ̈ܐ ܐܘ ܟܬܦ̈ܬܐ) ܗܝ ܡܢܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܐܚܝܕܐ ܒܝܢܬ ܩܕܠܐ ܠܕܪܥܐ܀

ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܦܐ
ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܦܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܬ݂ܦܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܲܬ݂ܦܹ̈ܐ ܐܘ ܟܲܬ݂̈ܦܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܬ݂ܦܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܬ݂ܦ̈ܶܐ ܐܘ ܟܰܬ݂ܦܳܬ݂̈ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝEdit