ܠܒܠܒܬܐ ܐܝܬܝܗ ܢܕܝܐ ܒܒܣܬܪܐ ܕܦܘܡܐ ܒܡܨܥܐ ܕܚܟܐ ܪܟܝܟܬܐ܀

ܠܒܠܒܬܐ (uvula) ܒܦܘܡܐ ܕܐܢܫܐ
ܠܒܠܒܬܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܠܲܒ݂ܠܲܒ݂ܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܠܰܒ̥ܠܶܒ̥ܬܳܐ . ܠܰܒ̥ܠܰܒ̥ܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )