ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܩܕܡܝܐ ܣܟܘ

ܡܪܝ ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܩܕܡܝܐ ܣܟܘ (ܐܬܝܠܕ ܒܙܟܘ ܒ4 ܒܚܙܝܪܢ ܒ1948) ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ. ܐܣܬܝܡ ܟܗܢܐ ܒܫܢܬ 1974 ܘܦܝܫ ܪܝܫ ܟܗܢ̈ܐ ܕܟܪܟܐ ܕܒܝܬ ܣܠܘܟ ܒܫܢܬ 2003. ܓܒܘ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܕܥܕܬܐ ܠܠܘܝܣ ܣܟܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܒ1 ܒܫܒܛ ܒܫܢܬ 2013 ܒܪܗܘܡܐ܀

ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܩܕܡܝܐ ܣܟܘ 2015