ܦܛܪܝܪܟܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ) ܗܘ ܪܝܫ ܚܣܝ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܘܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܘܬܘܒ ܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܗܢܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ .

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ