ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)

ܠܫܢܐ ܗܘ ܕܘܒܪܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ ܡܡܠܠܝܢ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ܁ ܠܐ ܟܠܗܘܢ ܠ̈ܫܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̈ܬܠܫܢܝܢ ܐܘ ܟ̈ܬܝܒܝܢ܁ ܥܡ ܕ̈ܘܓܐ ܐܝܬ ܠ̈ܫܢܐ ܪ̈ܡܙܢܝܐ ܘܥܡ ܣ̈ܡܝܐ ܐܝܬ ܒܪܝܠ܀