ܠܫܢܐ ܕܗܣܝܐܢܓ

ܠܢܐ ܕܗܣܝܐܢܓܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܦܫܝܛܐ: 湘语، ܒܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: 湘語)، ܐܦ ܢܬܝܕܥ ܐܝܟ ܗܘܢܐܢܝܐ. ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܨܝܢܝ̈ܐ ܕܢܬܡܠܠܘܢ ܒܨܝܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ 30 ܡܠܝܘܢܐ ܐܢܫ̈ܝܢ܀

ܠܫܢܐ ܕܗܣܝܐܢܓ ܒܨܝܢ.


ܠܫܢ̈ܐ ܨܝܢܝ̈ܐ
ܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܥܬܝܩܐ · ܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܦܫܝܛܐ
ܠܫܢܐ ܕܓܝܢ · ܠܫܢܐ ܕܓܐܢ · ܠܫܢܐ ܕܗܘܝ · ܠܫܢܐ ܕܗܟܐ · ܠܫܢܐ ܕܗܣܝܐܢܓ · ܠܫܢܐ ܕܘܘ · ܠܫܢܐ ܕܡܝܢ · ܠܫܢܐ ܡܢܕܪܝܢܝܐ · ܠܫܢܐ ܕܦܝܢܓ · ܠܫܢܐ ܩܢܛܘܢܝܐ