ܠܢܐ ܕܘܘܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܦܫܝܛܐ: 吴语، ܒܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: 吳語) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܨܝܢܝ̈ܐ ܕܢܬܡܠܠܘܢ ܒܡܕܢܚܐ ܕܨܝܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ 90 ܡܠܝܘܢܐ ܐܢܫ̈ܝܢ، ܪܝܫܐܝܬ ܚܕܪ ܫܢܓܗܐܝ܀

ܠܫܢܐ ܕܘܘ ܒܡܕܢܚܐ ܕܨܝܢ.


ܠܫܢ̈ܐ ܨܝܢܝ̈ܐ
ܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܥܬܝܩܐ · ܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܦܫܝܛܐ
ܠܫܢܐ ܕܓܝܢ · ܠܫܢܐ ܕܓܐܢ · ܠܫܢܐ ܕܗܘܝ · ܠܫܢܐ ܕܗܟܐ · ܠܫܢܐ ܕܗܣܝܐܢܓ · ܠܫܢܐ ܕܘܘ · ܠܫܢܐ ܕܡܝܢ · ܠܫܢܐ ܡܢܕܪܝܢܝܐ · ܠܫܢܐ ܕܦܝܢܓ · ܠܫܢܐ ܩܢܛܘܢܝܐ