ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ

ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ (Ἑλληνική) ܗܘ ܠܫܢܐ ܡܝܬܐ ܕܢܬܡܠܠ ܗܘܐ ܒܝܘܢ ܥܬܝܩܬܐ ܘܒܥܠܡܐ ܥܬܝܩܐ ܡܢ ܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܥܕܡܐ ܠܕܪܐ ܫܬܝܬܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ܀

ܟܬܒܐ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ ܥܠ ܒܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܐܬܝܢܐ ܦܪܬܢܘܣ ܕܗܘܬ ܒܦܪܬܢܘܢ ܒܐܬܢܘܣ

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ