ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ

ܟܬܒܐ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ ܥܠ ܒܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܐܬܝܢܐ ܦܪܬܢܘܣ ܕܗܘܬ ܒܦܪܬܢܘܢ ܒܐܬܢܘܣ

ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ (Ἑλληνική) ܗܘ ܠܫܢܐ ܡܝܬܐ ܕܢܬܡܠܠ ܗܘܐ ܒܝܘܢ ܥܬܝܩܬܐ ܘܒܥܠܡܐ ܥܬܝܩܐ ܡܢ ܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܥܕܡܐ ܠܕܪܐ ܫܬܝܬܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ܀

ܐܦ ܚܙܝEdit