ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ

(ܨܝܒ ܡܢ ܠܫܢܐ ܠܬܝܢܝܐ)

ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ (lingua Latīna) ܗܘ ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܘܛܝܩܢ ܘܢܬܡܠܠ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܥܬܝܩܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܢܬܟܬܒ ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ ܒܐܠܦܒܝܬ ܠܐܛܝܢܝܐ܀