ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ

ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ (ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬ 275 ܐܘ 281 ܘܡܝܬ ܒ23 ܢܝܣܢ 303) ܗܘܐ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܐܢܛܘܠܝܐ (ܛܘܪܩܝܐ ܝܘܡܢܐ) ܘܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܒܓܝܣܐ ܪܗܘܡܝܐ ܘܗܘ ܣܗܕܐ ܕܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܕܐܣܠܐܡ. ܐܒܘܗܝ ܗܘܐ ܓܪܘܢܕܝܘܣ ܡܢ ܩܦܘܕܘܩܝܐ ܘܐܡܗ ܗܘܬ ܦܘܠܝܟܪܘܢܝܐ ܡܢ ܠܘܕ܀