ܐܣܠܐܡ ܐܘ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܐܘ ܗܓܪܝܘܬܐ (ܥܪܒܐܝܬ الإسلام) ܗܘ/ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܐܒܪܗܡ ܥܡ ܚܕ ܐܠܗ (ܥܪܒܐܝܬ الله) ܕܐܫܬܪܝ ܡܢ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܕܡܘܚܡܕ ܢܒܝܐ ܒܐܪܒܝܐ ܒܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܡܪܢ. ܐܣܠܐܡ ܗܘ ܬܘܕܝܬܐ ܪܒܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܝܘܡܢܐ (ܒܬܪ ܡܫܝܚܝܘܬܐ) ܥܡ ܥܣܪܝܢ ܪ̈ܒܘܢ ܪ̈ܒܘܢ ܕ̈ܒܝܩܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܫܠܡܢ̈ܐ. ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܢܣܒܪܘܢ ܕܐܠܗܐ ܝܗܒ ܩܘܪܐܢ ܣܦܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܣܠܐܡ ܠܡܘܚܡܕ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ܀

ܪܡܙܐ ܕܐܣܠܐܡ
ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ (الله) ܒܟܬܒܐ ܫܦܝܪܐ ܕܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ