ܡܬܐ ܗܝ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܕܝܪ ܘܥܡ ܐܢܫܘܬܗ ܥܡܪ܀

ܒܙܒܢ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܓܘܐ ܗܘܬ. ܟܠܢܫ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܥܡܪ ܐܝܟܐ ܕܨܒܐ܇ ܘܕܢܫܩܠ ܡܢܗ̇ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܣܓܝܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܐܬܒܕܪܘ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܫܪ̈ܒܢ ܬܚܝܬ ܦܘܩܕܢ ܐܪܟܘܢܐ ܐܘܟܝܬ ܡܕܒܪܢܐ ܚܕ܀