ܢܗܪܐ (ܟܢܘܫܝܐ ܕܒܨܝܪܘܬܐ: ܢܗܪ̈ܐ܄ ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܬܝܪܘܬܐ: ܢܗܪ̈ܘܬܐ) ܗܘ ܐܘܪܚܐ ܪܕܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܪܡܬܐ ܠܐܪܥܐ ܬܚܬܝܬܐ܀

ܢܗܪܐ ܒܓܪܡܢ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܲܗܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܲܗܪܹ̈ܐ ܐܘ ܢܲܗܪ̈ܲܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܰܗܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܰܗܪܷ̈ܐ ܐܘ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ)