Open main menu
ܡܝ̈ܐ

ܡܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܝܡܝܐ ܥܠ ܟܠ ܚܝ̈ܐ ܕܥܠܡܐ܂ ܡܢ ܥܝܢܐ ܕܐܢܫܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܝ̈ܐ ܓܘܢܐ܆ ܐܠܐ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܐܢܘܢ ܙܪ̈ܩܐ܂ ܡܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܛܝܒܐ܂ ܫܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܒܡܐܬܐ ܕܟܠ ܦܐܬܐ ܕܐܪܥܐ ܗܝ ܡܝ̈ܐ܀