ܡܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܝܡܝܐ ܥܠ ܟܠ ܚܝ̈ܐ ܕܥܠܡܐ܂ ܡܢ ܥܝܢܐ ܕܐܢܫܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܝ̈ܐ ܓܘܢܐ܆ ܐܠܐ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܐܢܘܢ ܙܪ̈ܩܐ܂ ܡܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܛܝܒܐ܂ ܫܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܒܡܐܬܐ ܕܟܠ ܦܐܬܐ ܕܐܪܥܐ ܗܝ ܡܝ̈ܐ܀

ܡܝ̈ܐ