arc ܡܢܘܢ ܡܦܠܚܢ̈ܐ ܡܨܝܢ ܟܬܒܝܢ ܘܩܪܝܢ ܐܪܡܐܝܬ.

ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ 6 ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ ܕܐܬܝܢ، ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 6.

 

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User arc"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 10.