ܣܝܢܝ (ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ)

ܣܝܢܝ (ܥܪܒܐܝܬ سِينَاء܆ ܥܪܒܐܝܬ ܡܨܪܝܐ سينا) ܗܝ ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ ܒܩܛܥܐ ܐܣܝܝܐ ܕܡܨܪܝܢ܀

ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ ܕܣܝܢܝ ܡܢ ܫܡܝ̈ܐ

ܫܚܠܦ