ܣܝܦܐ (ܙܝܢܐ)

ܣܝܦܐ ܙܝܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܚܪܝܦ ܗܘ ܡܬܬܠܐ ܒܟܬܦܐ ܠܣܛܪܐ ܐܚܪܢܐ ܘܡܚܝܢ ܒܗ ܒܐܝܕܐ܀

ܣܝܦܐ ܣܘܝܣܪܝܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܚܡܫܥܣܪ ܐܘ ܕܫܬܥܣܪ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܲܝܦܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܲܝܦܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܰܝܦܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܰܝܦ̈ܶܐ)