ܙܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܢܐ ܕܩܪܒܐ ܐܬܚܫܚ ܠܨܠܦܬܐ ܐܘ ܩܛܠܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܐܘ ܚܝܘܬ̈ܐ ܐܘ ܠܬܠܚܐ ܕܒܢܝܢ̈ܐ܀

ܙܝܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܲܝܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܲܝ̈ܢܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܰܝܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܰܝ̈ܢܶܐ)