ܣܢܚܪܝܒ (ܐܟܕܐܝܬ Sïn-aḥḥē-erība "ܣܝܢ ܚܠܦ ܐܚ̈ܐ") ܗܘܐ ܒܪܐ ܕܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ ܘܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܫܢ̈ܝ 705 ܥܕܡܐ ܠ681 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܀

"ܟܫܠܐ ܕܣܢܚܪܝܒ" ܒܝܕ ܦܝܛܪ ܦܐܘܠ ܪܘܒܢܣ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܲܢܚܸܪܝܼܒ݂ ܐܘ ܣܲܢܚܹܪܝܼܒ݂ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܰܢܚܶܪܺܝܒ݂ (ܟܢܘܫܝܐ: )