ܣܢܚܪܝܒ

ܣܢܚܪܝܒ (ܐܟܕܐܝܬ Śïn-ahhe-eriba "ܐܠܗܐ ܕܣܗܪܐ") ܗܘܐ ܒܪܐ ܕܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ ܘܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܫܢ̈ܝ 705 ܥܕܡܐ ܠ681 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܀

"ܟܫܠܐ ܕܣܢܚܪܝܒ" ܒܝܕ ܦܝܛܪ ܦܐܘܠ ܪܘܒܢܣ