ܣܦܪܐ (ܩܢܘܢܝܐ)

ܣܦܪܐ ܐܘ ܩܢܘܢܝܐ ܗܘ ܐܢܫܐ ܕܡܠܦ ܒܩܢܘܢܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ. ܣܦܪ̈ܐ ܒܡܟܬܒܙܒܢܐ ܗܢܘܢ ܕܡܠܦܝܢ ܣܦܪܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܘܟܬܒܝܢ ܣܦܪ̈ܐ܀

ܣܦܪܐ ܦܪܢܣܝܐ ܒܕܪܐ ܥܣܪܝܢܝܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܵܦܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܵܦܪܸ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܳܦܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܳܦܪ̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ